Aktualności

21.03.2019

Wszystkie prace w terenie zostały zakończone 19 listopada 2018 r.

Z chwilą zakończenia robót Wykonawca wraz z Zamawiającym złożyli dokumenty do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie. W chwili obecnej trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

W ramach inwestycji Wykonano:

 • wymianę nawierzchni istniejącej drogi dla rowerów wraz z poszerzeniem jej do minimum 2,5 m (poprawiono geometrię drogi) ,
 • usprawniono geometrię niektórych skrzyżowań, umożliwiając w ten sposób wprowadzenie dróg dla rowerów o pożądanych parametrach,
 • wykonano brakujące lub skorygowano położenia istniejących przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wraz z poprawą ich geometrii, lokalizacją sygnalizatorów zachowując skrajnię rowerową, nowymi programami sygnalizacji świetlnej,
 • wybudowano łączniki o szerokości min. 2,0 m, które połączyły istniejącą infrastrukturę rowerową z jezdniami serwisowymi, wybranymi ulicami poprzecznymi,
 • wbudowano elementy, które w znaczny sposób poprawiły bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi – wykonano montaż między innymi wygrodzeń, słupków ograniczających nielegalne parkowanie, wybudowano wyniesione przejazdy rowerowe i przejścia dla pieszych,
 • wprowadzono rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością, takie jak pasy ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych, przy zjazdach publicznych oraz przy schodach, pasy prowadzące w obszarach skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, pochylnie.

Zgodnie z założeniami Wykonawca „stworzył” Park kieszonkowy, który obejmuje obszar w granicach pasa drogowego i ma powierzchnię ok. 30 mkw. W Parku Kieszonkowym wykonano nasadzenia drzew formy naturalnej klonu, które ocieniają część ławki przed słońcem oraz rabaty z krzewów ozdobnych oraz osłonę za plecami dla siedzących na ławce. Siedzący na ławce moją widok na południe, w kierunku barwnej rabaty, stojaków na rowery, przestrzeń dużego terenu zieleni i mini szpaleru z naturalnej formy klonu. W Parku kieszonkowym zamontowano również bardzo estetyczne elementy małej architektury takie jak: ławka drewniano-metalowa, stojaki metalowe dla rowerów, kosz na śmieci (uzgodniony model dla całości projektu). Nawierzchnia parku została wykonana z kostki szarej kamiennej.

26.10.2018

Aktualnie na całym odcinku inwestycji trwają prace wykończeniowe.

Wykonano nawierzchnię w Parku kieszonkowym oraz częściowe nasadzenia roślin. Po zamontowaniu elementów małej architektury zostaną wykonane brakujące nasadzenia.

W chwili obecnej prace skoncentrowane są w rejonie skrzyżowania ulicy Towarowej z Kolejową.

31.08.2018

17.08.2018

W dniu 04 lipca 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję Nr 23/II/2018 o zezwoleniu na realizację. Zgodnie z decyzją Wykonawca może przystąpić do realizacji robót objętych niniejszą decyzją co pozwoli na zapewnieniu ciągu nowo wybudowanej drogi dla rowerów i chodników.

Aktualnie prowadzone są prace na skrzyżowaniu ul. Okopowej i ul. Leszno, ul. Żytniej i Leszno oraz w rejonie Domu Mody Klif.

30.07.2018

Na kolejnych odcinkach projektowanej ścieżki rowerowej pojawiła się nawierzchnia asfaltowa, między innymi odcinek ścieżki rowerowej na przejazdach tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Towarowa – Grzybowska. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz płynnego kursowania komunikacji miejskiej na czas robót został tymczasowo przedłużony przystanek tramwajowy.

Aktualnie prowadzone są prace na skrzyżowaniu ul. Okopowej i ul. Leszno.

06.07.2018

22.06.2018

Wciąż trwają prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic Okopowa – Towarowa na odc. od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do placu Zawiszy.

W ramach inwestycji poprawiamy również warunki ruchu dla pieszych:

 • remontujemy chodnik na całym odcinku prowadzonych prac
 • nowe przejścia dla pieszych
 • powstają nowe pasy prowadzające dla osób niewidomych i słabowidzących
 • układa są specjalne płyty ostrzegawcze z guzkami przy przejściach dla pieszych
 • wbudowywane są nowe latarnie wzdłuż drogi

07.05.2018

23.04.2018

W ramach budowy nowych ciągów pieszo – rowerowych na ukończeniu jest odcinek od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ulicy Leszno.

Na całym odcinku zadania zakończone są prace związane z budową kabla koordynacyjnego oraz podziemne elementy oświetlenia ulicznego. Trwają prace związane z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulicy Okopowej z ulicą Stawki, ulicy Okopowej z ulicą Dziką i ulicą Okopową z ulicą Żytnią. Skrzyżowania te dostosowane będą do ruchu rowerowego.

10.04.2018

W ramach prac w ciągu ulic Okopowej - Towarowej powstają wciąż nowe chodniki z płyt o wymiarach 50/50 cm, oświetlenie, i droga rowerowa. Prace w terenie postępują szybko. Znaczna część prac przy układaniu nowych chodników i nowej drogi dla rowerów już za nami.

29.03.2018

21.03.2018

26.02.2018

14.02.2018

Aktualnie w ramach inwestycji roboty drogowe prowadzone są głównie na odcinku od ulicy Chłodnej do ulicy Prostej zaś roboty z zakresu branży elektrycznej prowadzone są na odcinku od ulicy Anielewicza do ulicy Żytniej.

Prace w terenie postępują szybko. W wielu miejscach położone są kolejne odcinki nowego chodnika, widać również zarys nowej drogi dla rowerów, która połączy mieszkańców Żoliborza, Bielan i Woli ze Śródmieściem i Ochotą. Wykonywane są przepusty pod przyszłe kable oświetlenia ulicznego. W ramach prac pojawią się nowe słupy i oprawy.

31.01.2018

Po zimowej przerwie wznowiono prace przy realizacji inwestycji.

Na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Prostej rozpoczęto prace branży elektrycznej i teletechnicznej.

Roboty drogowe prowadzone są na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Wolność.

15.01.2018

Warunki atmosferyczne uniemożliwiają dalsze prowadzenie prac budowlanych, realizujemy zabezpieczenie wykonanych robót.

08.01.2018

Otrzymaliśmy postanowienie o nie wniesieniu uwag do zgłoszeń robót budowlanych dla kolejnych odcinków. „Budowa drogi rowerowej wzdłuż ciągu ulic okopowa- Towarowa na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław” do Placu Zawiszy” na odcinku od ul. Anielewicza do ul. Wolność na działkach ewidencyjnych o nr. 66 z obrębu 6-02-02; 2 , 3 , 5 z obrębu 6-02-04 oraz 1 z obrębu 6-02-06, oraz na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Prostej na działkach ewidencyjnych 15/1 , 15/3 z obrębu 6-01-03 , 15/2 z obrębu 6-03-03 oraz 43 z obrębu 6-04-06.

Rozpoczynamy prace przygotowawcze i geodezyjne na w/w odcinkach.

18.12.2017

Znaczna część robót na zgłoszonym odcinku robót została wykonana, czekamy na uprawomocnienie się zgłoszeń dla kolejnych odcinków robót

11.12.2017

Dalsze prace przy budowie chodników i ścieżek rowerowych. Ze względu na warunki atmosferyczne nie można kontynuować robót bitumicznych.

04.12.2017

Realizowane są dalsze prace związane z budową nawierzchni chodnika i ścieżek rowerowych na odcinku zgłoszonych robót.

27.11.2017

Na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. Dzikiej wykonano rozbiórkę chodnika, oraz przygotowanie podłoża pod nową konstrukcję chodnika. Przystąpiono również do ustawiania w tym miejscu obrzeży. Od ul. Dzikiej do ul. Stawki rozpoczęto roboty rozbiórkowe oraz korytowanie.

24.11.2017

W dniu 22.11.2017 r. rozpoczęły się roboty drogowe w terenie – na odcinku wzdłuż ulicy Okopowej od skrzyżowania z ulicą Stawki do Ronda Zgrupowania AK „Radosław”.

Przedstawiamy również ulotkę informacyjną, zwierającą wizualizacje obrazujące jak już wkrótce będzie wyglądała nowa infrastruktura wraz z drogą rowerową - ulotka informacyjna

20.11.2017

Uprawomocnienie zgłoszenia robót budowlanych na odcinku od ronda Zgrupowania AK „Radosław „ do ul. Stawki. Rozpoczęcie robót budowlanych.

11.10.2017

W dniu 09.10.2017 r. zostało złożone do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pierwsze Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku pomiędzy rondem Zgrupowania AK „Radosława” a ul. Stawki zgodnie z załączonym rysunkiem - Plan zagospodarowania terenu

03.10.2017

W ramach prac projektowych wykonano mapę do celów projektowych – opracowanie kartograficzne obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Projektant uzyskał niezbędne uzgodnienia oraz warunki techniczne i opracowuje projekt budowlany budowy drogi rowerowej w ciągu ulic Okopowa – Towarowa.

Wraz z opracowywaniem projektu budowlanego Projektant uzgadnia i opracowuje:

 • projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych,
 • projekt dostosowania i remontu sygnalizacji świetlnych,
 • projekt budowlany oświetlenia w ciągu ulic Okopowa – Towarowa,
 • projektu branży zieleni w zakresie nowych nasadzeń oraz parku kieszonkowego,
 • projektu przebudowy kolizji z sieciami wod-kan.

Jednocześnie trwają prace związane z projektem podziałów nieruchomości – zgłoszenie prac w BGiK 01.08.2017 r. a niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

15.05.2017

W chwili obecnej wykonywane są pomiary geodezyjne inwestycji co jest niezbędne do dalszego opracowywania dokumentacji projektowej branży drogowej oraz innych projektów branżowych. Projektant jest w trakcie uzyskiwania wymaganych warunków technicznych oraz wytycznych co do geometrii drogi rowerowej.

Projektant opracowuje projekt dostosowania sygnalizacji świetlnej zgodnie z opinią uzyskaną z Biura Polityki Mobilności i Transportu.

07.04.2017

Projektant złożył do jednostek miejskich wniosek o zaopiniowanie projektu budowlanego.

25.03.2017

W dniu 25.03.2017 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników firmy Planeta Sp. z o.o. z dostępności architektonicznej oraz podstaw projektowania uniwersalnego. Szkolenie przeprowadziła Fundacja Polska Bez Barier

28.02.2017

Pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego Działa Zarząd Dróg Miejskich a firmą Planeta Spółka z o.o. została zawarta umowa.